Αίτηση Συμμετοχής

«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ.» MIS: 5035151
School Book

«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ.»
MIS: 5035151

Π.Ο.Ε.Μ. λογότυπο

Αίτηση Συμμετοχής

Λόγω τεχνικού προβλήματος η αίτηση συμμετοχής είναι προσωρινά απενεργοποιημένη.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Η αίτηση συμμετοχής για την επιλογή ωφελούμενων της Πράξης είναι ατομική και υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.
Ελέγξτε προσεκτικά τα στοιχεία που θα δηλώσετε στην αίτησή σας.
Επιλέξτε τα αντικείμενα κατάρτισης που επιθυμείτε, με σειρά προτεραιότητας θέτοντας στην Επιλογή Α την πρώτη σας προτίμηση.
Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει ένα (1) εκπαιδευτικό πρόγραμμα (εφόσον επιλεγεί, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής).
Επισήμανση: Απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης είναι οι απόφοιτοι δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα δηλωθέντα στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής για την επιλογή μου σε πρόγραμμα κατάρτισης της Πράξης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Πρόσκλησης προς ωφελούμενους, θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση katartisi110poem@gmail.com
Η αίτηση υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. *