Έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή

Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή.

Κατεβάστε το σε μορφή PDF

Αφορά στην έναρξη της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας Τεχνίτη οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή για τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών οξυγονοκόλλησης ή ηλεκτροσυγκόλλησης αντίστοιχα, υπό τις οδηγίες του αρχιτεχνίτη Α΄ ή Β΄ τάξης οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Σχετική Νομοθεσία Έντυπο που χρησιμοποιείται Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση Ν.3982/2011 Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται. 15 € (Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειας) Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών- Δικαιούχοι
Α/ΑΚάτοχοι Τίτλου Σπουδών:
1ΕΠΑΛ Τομέας μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών
2ΕΠΑΣ Ειδικότητας Αμαξωμάτων,Τεχνικών Αμαξωμάτων, Τεχνικών Ναυπηγικής Βιομηχανίας,Τεχνιτών Μεταλλικών κατασκευών
3ΤΕΛ, ΤΕΕ Β΄ κύκλου, Τομέα μηχανολογικού
4ΤΕΣ Ομάδας μηχανολογικών ειδικοτήτων ΤΕΕ Α΄ κύκλου Τομέας μηχανολογίας
5Πτυχία ισότιμα με αντίστοιχες ειδικότητες των παραπάνω
6Απολυτήριο Γυμνασίου μετά το 18ο έτος
Δικαιολογητικά
Α/ΑΑπαραίτητα Δικαιολογητικά
1Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση Ν.3982/2011
2Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
3Φωτοαντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών (Για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, αναγνώριση και αντιστοίχιση ειδικότητας).
4Παράβολα 15 € (δυνάμει της ΚΥΑ  Αριθμ. Οικ. 454/22/Φ.Γ.9.6.4.(ΦΕΚ 32Β/2013)
5Άδεια εργασίας ή παραμονής (Για αλλοδαπούς)
6Φωτοτυπία οποιασδήποτε άδειας τεχνικού επαγγέλματος του ενδιαφερόμενου (Εφόσον υπάρχει τέτοια)