Υποχρεωτικά Ασφαλιζόμενοι

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΙΤ

Κατ΄εφαρμογή του άρθρου 2 και 21 του Ν. 1384/82 (Φ.Ε.Κ.106/5-8-83, τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 105/3031/21-11-83 υπουργική απόφαση από 1-10-83.

« Στην ασφάλιση του ΤΑΠΙΤ (πρώην ΤΑΠΕΜ) υπάγονται υποχρεωτικά από την ισχύ του νόμου αυτού, όσοι προσφέρουν εξαρτημένη εργασία με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου σε κάθε βιομηχανική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα γενικά, είτε ιδιωτική, είτε του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Δημοσίων Επιχειρήσεων, που έχουν την έδρα τους μέσα στις ασφαλιστικές περιοχές όπου ισχύει ασφάλιση του ΙΚΑ, σύμφωνα με τις παρακάτω διακρίσεις:

α) Οι εργατοτεχνίτες και υπάλληλοι που απασχολούνται στις καθαρά μεταλλουργικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την ειδικότητα και από το είδος εργασίας που προσφέρουν.

Καθαρά μεταλλουργικές επιχειρήσεις χαρακτήριζαν αυτές που έχουν αντικείμενο την παραγωγή ή παραγωγή και την εμπορία κάθε είδους μετάλλου ή μεταλλουργικών εξαρτημάτων και προϊόντων, την επεξεργασία ή το μετασχηματισμό του μετάλλου, όπως τα λεβητοποιεία, χυτήρια, μηχανουργεία, επανορθωτήρια (ρεκτιφιέ), βιδοποιεία, κασσιτερωτήρια, καρφοβελονοποιεία, κλειθροποιεία, μεταλλοκυτιοποιεία & πωματοποιεία, σιδηρουργεία, ορειχαλκουργεία, επινικελωτήρια, επιμεταλλωτήρια, ναυπηγεία (εκτός από αυτές που δουλεύουν με ξύλο ή πλαστικό), οι επιχειρήσεις μεταλλουργικών καθαρά επισκευών πλοίων και πλωτών μέσων, οι επιχειρήσεις παραγωγής ή εγκατάστασης κλιματισμών, επιχειρήσεις παραγωγής καλωδίων, τα εργαστήρια γαλβανισμού, ανοδοιώσεων, οξειδώσεων και βαφής με σκλήρυνση σε είδους μετάλλου αλουμινίου, οι βιομηχανίες ή βιοτεχνίες παραγωγής ή επισκευής μεταλλουργικού πολεμικού υλικού ξηράς, θάλασσας, αέρα, οι βιομηχανίες ή βιοτεχνίες παραγωγής, συναρμολόγησης και επισκευής μεταλλικών μερών, αυτοκινήτου, μοτοσικλετών, ποδηλάτων, γεωργικών και ενοποιητικών μηχανημάτων, σιδηροδρομικού υλικού μηχανών εσωτερικής ή εξωτερικής καύσεως και των εξαρτημάτων τους.

Β) Οι πιο κάτω αναφερόμενοι τεχνίτες, βοηθοί και οι μαθητευόμενοι τους που παρέχουν εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου, σε οικονομικές δραστηριότητες, ιδιωτικές ή δημόσιες ή Ν.Π.Δ.Δ. ή οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Δημοσίων Επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη μορφή, το είδος, το σκοπό και το αντικείμενο των εργασιών τους:

1. Εφαρμοστές, τορναδόροι μετάλλου γενικά, σιδηρουργοί, ορειχαλκουργοί, μολυβδουργοί, βιδοποιοί, χύτες μετάλλου παντός είδους συμπεριλαμβανομένου και του αλουμινίου, χειριστές και τροφοδότες πρεσσών μεταλλικών αντικειμένων, χειριστές ψαλιδιών κοπής μετάλλων, μηχανών γωνιοποιητικών, πλανών, φρεζοδραπάνων, γραναζοκόπτων, ρεκτιφιέ, παντογράφων, εργαλειομηχανών, λειαντομηχανών και οι εργαλειοκατασκευαστές.

2. Αδειούχοι ή διπλωματούχοι πρακτικοί και πτυχιούχοι μηχανικοί μηχανοτεχνίτες κατασκευής, επισκευής, συναρμολόγησης, μέτρησης και συντήρησης μηχανών εσωτερικής ή εξωτερικής καύσεως ή άλλων μεταλλικών μερών και εξαρτημάτων των παντός είδους οχημάτων ή μηχανημάτων ξηράς, θάλασσας και αέρα.

3. Κατασκευαστές, φανοποιοί, συναρμολογητές, διακοσμητές μεταλλικών διακοσμήσεων των παντός είδους αμαξωμάτων των οχημάτων και μηχανημάτων ξηράς, θάλασσας, αέρα και οι συντηρητές μηχανολογικών εγκαταστάσεων Α, Β & Γ τάξης.

4. Σωληνουργοί, διαμορφωτές σωλήνων, συρματουργοί, γαλβανιστές, ψήστες συρμάτων, εργατοτεχνίτες αγκαθωτού και πλεκτού σύρματος και συρματόσχοινων και δομικών πλεγμάτων.

5. Επινικελωτές, επιμεταλλωτές, χρωμιωτές, ατσαλωτές, σκληρυντές μετάλλων, μπανιαδόροι μετάλλων, χειριστές μηχανών θερμικής συγκόλλησης μετάλλων, οξυγονοκολλητές, οξυγονοκόπτες, ηλεκτροσυγκολλητές, υδρογονοκολλητές, κασσιτερωτές, οξυγονιστές, βουρτσαδόροι και στιλβωτές μετάλλων.

6. Λεβητοποιοί, βιδωτές, μονταδόροι, πελεκητές, πιστολαδόροι, ελασματουργοί, υδραυλικοί πλοίων και πλωτών μέσων, πυρωτές, μεταλλοπασαδόροι, τορνευτές μεταλλικών φύλλων, συναρμολογητές σκαλωσιών πλοίων, πονταδόροι, ματσακονιστές, υφαλοκαθαριστές, υφαλοχρωματιστές, αμμοβολιστές μανουβραδόροι, αδειούχοι θερμαστές, αρχιθερμαστές, λιπαντές ξηράς και χειριστές ζυγοσταθμιστικών μηχανών.

7. Κλειθροποιοί, καρφοβελονοποιοί, συναρμολογητές μεταλλικών κατασκευών, γεφυρών, μεταλλογεφυροποιοί, τροχιστές, μασγαλατζήδες, τεχνίτες μεταλλικών σκελετών επίπλων, καμινευτές, γαλβανιστές, μητραδόροι, μεταλλοπαντογραφοτεχνίτες, λευκοσιδηρουργοί, συγκολλητές μεταλλικών κιτίων, χειριστές ξεχειλωτικών μηχανών, θηλυκοτικών και κλειστικών μηχανημάτων.

8. Τεχνίτες και κατασκευαστές κουφωμάτων αλουμινίου, ανοδειωτές και βαφείς αλουμινίου.

9. Τεχνίτες κατασκευής, συναρμολόγησης και εγκατάστασης των τμημάτων από μέταλλο των μηχανημάτων, εξαρτημάτων και αγωγών κλιματισμού, παραγωγής και συλλογής ενέργειας.

10. Τεχνίτες αποσυναρμολόγησης ή διάλυσης πλοίων, πλωτών μέσων, μεταλλικών οχημάτων και μηχανημάτων, μεταλλικών γεφυρών ή μεταλλουργικών κατασκευών, τεχνίτες και συναρμολογητές μεταλλικών, σκελετών οικοδομικών εν γένει έργων και μεταλλικών συσκευών.

11. Οι εργοδηγοί, αρχιεργοδηγοί, προϊστάμενοι, επόπτες, τεχνικοί διευθυντές, επιθεωρητές των αποκλειστικά μεταλλουργικών τμημάτων βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και συνεργείων.