Έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας του Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης

Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης.

Κατεβάστε το σε μορφή PDF

Αφορά στην έναρξη της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας  Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης για τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών οξυγονοκόλλησης ή ηλεκτροσυγκόλλησης αντίστοιχα, με προϋπηρεσία σε συγκολλήσεις,από την ημερομηνία της έκδοσης άδειας Αρχιτεχνίτη   Οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης ή Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης  (παράγραφο 3Α του άρθρου 18 του Π.Δ. 1115/12).

Σχετική Νομοθεσία

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση Ν.3982/2011

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

23 €, 33 € και 79 € (Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειας).

Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών- Δικαιούχοι- Προϋπηρεσία

Α) Αδειούχοι Αρχιτεχνίτες   Οξυγονοκολλητές Β΄ τάξης ή ηλεκτροσυγκολλητές Β΄ τάξης, στην παράγραφο 3Α του άρθρου 18 του Π.Δ. 115/12 με προϋπηρεσία σε συγκολλήσεις (από την ημερομηνία της έκδοσης της ανωτέρω άδειας )

Α/ΑΑπαιτούμενοι τίτλοι σπουδώνΑπαιτούμενη Προϋπηρεσία
1Δίπλωμα : 1.1.Μηχανικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 6422/1934, με την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος [ΤΕΕ]. 1.2.Χημικού μηχανικού, μεταλλειολόγου μηχανικού, μεταλλουργού μηχανικού, μηχανικού μεταλλείων, με την εγγραφή τους στο TEE.3 μήνες
2Πτυχίο: 2.1.ΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας και Ναυπηγού Μηχανικού με την κτήση του πτυχίου τους.3 μήνες
2.2.Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) ειδικότητας «Αμαξωμάτων», «Τεχνιτών Αμαξωμάτων», «Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών» και «Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας».10 μήνες
2.3.Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ) τομέα «Μηχανολογικού».12 μήνες
3Σχολών, Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου τομέα «Μηχανολογικού»12 μήνες
4Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) τομέα μηχανολογίας ειδικότητας «Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών».12 μήνες
5Τεχνικών Σχολών τομέα Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Α κύκλου τομέα «Μηχανολογικού»,14 μήνες
6Απολυτήριο Γυμνασίου και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος.18 μήνες

Β) Τεχνίτες Οξυγονοκολλητές ή Ηλεκτροσυγκολλητές κάτοχοι τίτλων σπουδών που αναγράφονται στην παράγραφο 3Β του άρθρου 18 του Π.Δ. 115/12 ΦΕΚ200/Α/17.10.2012 με προϋπηρεσία σε οξυγονοκολλήσεις ή ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις (από την ημερομηνία της έκδοσης της βεβαίωσης αναγγελίας)

Α/ΑΑπαιτούμενοι τίτλοι σπουδώνΑπαιτούμενη Προϋπηρεσία
1Πτυχίο: Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) ειδικοτήτων: «Αμαξωμάτων», «Τεχνιτών Αμαξωμάτων», «Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών» και «Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας».12 μήνες
2Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ) τομέα «Μηχανολογικού»,18 μήνες
3Σχολών  Τ.Ε.Ε Β΄ Κύκλου τομέα «Μηχανολογικού».18 μήνες
3Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) τομέα μηχανολογίας ειδικότητας «Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών».18 μήνες

Γ) Τεχνίτες Οξυγονοκολλητές ή Ηλεκτροσυγκολλητές κάτοχοι τίτλων σπουδών που αναγράφονται στην παράγραφο 3Γ του άρθρου 18 του Π.Δ. 115/12 ΦΕΚ200/Α/17.10.2012 με προϋπηρεσία σε οξυγονοκολλήσεις ή ηλεκτροσυγκολλήσεις (από την ημερομηνία της έκδοσης της βεβαίωσης αναγγελίας)

Α/ΑΑπαιτούμενοι τίτλοι σπουδώνΑπαιτούμενη Προϋπηρεσία
1Πτυχίο: Τεχνικών Σχολών  Τ.Ε.Ε. Α κύκλου τομέα «Μηχανολογικού».24 μήνες (οι 12 μήνες τουλάχιστον σε συγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις).

Δ) Τεχνίτες Οξυγονοκολλητές ή Ηλεκτροσυγκολλητές κάτοχοι τίτλων σπουδών που αναγράφονται στην παράγραφο 3Δ του άρθρου 18 του Π.Δ. 115/12 ΦΕΚ200/Α/17.10.2012 με προϋπηρεσία σε οξυγονοκολλήσεις ή ηλεκτροσυγκολλήσεις (από την ημερομηνία της έκδοσης της βεβαίωσης αναγγελίας)

Α/ΑΑπαιτούμενοι τίτλοι σπουδώνΑπαιτούμενη Προϋπηρεσία
1Απολυτήριο Γυμνασίου   και έχουν συμπληρώσει το 18ο  έτος.36 μήνες (οι 24 μήνες τουλάχιστον σε συγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις).

Ε) Πτυχίο σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες, μετά την έκδοση του Π.Δ.115/12, καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες των σχολών της παραγράφου (Α) & (Β) σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 4 του Π.Δ.115/12

Ζ)Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τίτλους της παραγράφου (Α) & (Β) σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 4 του Π.Δ.115/12.

Δικαιολογητικά

Α/ΑΑπαραίτητα Δικαιολογητικά
1Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση Ν.3982/2011
2Συνημμένα: 2.1 Άδεια Αρχιτεχνίτη Β΄ τάξης ή βεβαίωση αναγγελίας Αρχιτεχνίτη Β΄ τάξης ή Τεχνίτη, εφόσον απαιτείται. 2.2 Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, εφόσον απαιτείται. 2.3 Παράβολα εξετάσεων σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011 (εάν απαιτείται). Α) Για το θεωρητικό μέρος : 33,00 € Β) Για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων: 79,00 €
3Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις  προϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του   Π.Δ.115/12. ή πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης , πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3982/2011.
4Παράβολο για την έκδοση της άδειας του Αρχιτεχνίτη (ΟΞ.Β΄ τάξης)    & (ΗΛ.Β΄ τάξης ) (διοικητικό παράβολο) Καταβάλλεται το ποσό των 31.00 €
5Βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης στο θεωρητικό και στο πρακτικό μέρος (χορηγείται από την αρμόδια εξεταστική επιτροπή).
6Λοιπά δικαιολογητικά, οπού απαιτούνται.
6Σημείωση: ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (πλην 2.3 & 5) ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΌ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ (2.3) ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ (5) ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

Διαδικασία

1Αρχικά ο ενδιαφερόμενος εκτυπώνει την εντολή κατάθεσης για την πληρωμή του παραβόλου έκδοσης της άδειας του Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α τάξης (ΟΞ.-Α΄ τάξης ) ή Ηλεκτροσυγκολλητή τάξης Α (ΗΛ.- Α΄ τάξης), (Δικαιολογητικό  της παραγράφου 4 της ενότητας Απαραίτητα Δικαιολογητικάποσού των 31.00 €  και συγκεντρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα ( 2.1, 2.2 , 3, 4.).
2Στην συνέχεια εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εξεταστεί: Α) Από την εξεταστική επιτροπή της Περιφέρειας πρέπει για την απόκτηση της άδειας να υποβάλει αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής ενότητας, όπου βρίσκεται ο τόπος της επαγγελματικής του εγκατάστασης ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, στην αρμόδια υπηρεσία του τόπου της μόνιμης διανομής του, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου (1). Β) Από αδειοδοτημένο φορέα εξετάσεων του άρθρου 7 του Ν. 3982/2011 πρέπει αντί της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης χορήγησης της άδειας, να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου αίτηση χορήγησης βεβαίωσης υποβολής δικαιολογητικών, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου (1), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 13 του Ν. 3982/2011.
3Η α Η αρμόδια υπηρεσία του εδαφίου (), διενεργεί έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και αφού διαπιστώσει την ορθότητα τους, οφείλει μέσα σε 15 ημέρες από την παραλαβή της αίτησης να εκδώσει βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών και να την κοινοποιήσει στον ενδιαφερόμενο. Μετά την έκδοση της βεβαίωσης υποβολής δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το παράβολο εξέτασης του θεωρητικού μέρους και το παράβολο εξέτασης του πρακτικού μέρους και να το καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία του εδαφίου () προκειμένου να συμμετέχει στις εξετάσεις της Π.Σ.Ε., η οποία έχει την επιμέλεια διενέργειας του θεωρητικού ή του πρακτικού μέρους αντίστοιχα.
4Ο ενδιαφερόμενος εκτυπώνει την εντολή κατάθεσης για την πληρωμή των παραβόλων (Δικαιολογητικό  της παραγράφου 2.3 της ενότητας Απαραίτητα Δικαιολογητικά ) και καταβάλει τα ποσά των: Α) Για το θεωρητικό μέρος : 33,00 € Β) Για το πρακτικό μέρος : 79,00 €
5 Α) Στην περίπτωση που η υπηρεσία παραλαβής της αίτησης του ενδιαφερομένου είναι άλλη από εκείνη που έχει την επιμέλεια της διεξαγωγής των εξετάσεων (θεωρητικού ή πρακτικού μέρους), η υπηρεσία στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση/υπεύθυνη δήλωση υποχρεούται να αποστείλει την βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών του ενδιαφερομένου, το παράβολο εξέτασης θεωρητικού ή πρακτικού μέρους και το πρακτικό εξέτασης του θεωρητικού μέρους (όπου εφαρμόζεται) στην αντίστοιχη υπηρεσία στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας έχει συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή. Β) Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος πρόκειται να υποβληθεί σε εξετάσεις από αδειοδοτημένο φορέα εξετάσεων, η αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή της αίτησης παραδίδει στον ενδιαφερόμενο την βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, προκειμένου να συμμετάσχει στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
6  . Ο φάκελος του υποψηφίου με τα δικαιολογητικά παραμένει στην υπηρεσία όπου αυτά υποβλήθηκαν. 6.1  Η υπηρεσία η οποία έχει την επιμέλεια της διενέργειας των εξετάσεων, αφού παραλάβει τις βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών, τις ομαδοποιεί και τις εντάσσει σε συγκεκριμένο πρόγραμμα εξετάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραπέμπονται για εξέταση σε συγκεκριμένη ημερομηνία, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί η δυναμικότητα της εξεταστικής επιτροπής. Η εξεταστική διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την εκπνοή 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφίου για χορήγηση άδειας που προηγείται χρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την εξεταστέα ύλη στην Υ.Α. με αριθμ. 5571/379/ΦΓ9.6.4/2013 6.2  Εάν ο ενδιαφερόμενος που υποβάλλεται σε εξέταση από εξεταστική επιτροπή της αρμόδιας Περιφέρειας: Α) Αποτύχει στην εξέταση του θεωρητικού μέρους, τότε υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις συνοδευόμενη από την βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, που είναι σε ισχύ, και το παράβολο συμμετοχής στις εξετάσεις του θεωρητικού μέρους. Για την απόκτηση της άδειας απαιτείται η επιτυχής εξέταση του στο θεωρητικό και στο πρακτικό μέρος. Β) Επιτύχει στην εξέταση του θεωρητικού μέρους, αλλά αποτύχει στην εξέταση του πρακτικού μέρους, υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις του πρακτικού μέρους συνοδευόμενη από την βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, που είναι σε ισχύ, το πρακτικό εξέτασης του θεωρητικού μέρους και το παράβολο συμμετοχής στις εξετάσεις του πρακτικού μέρους. Για την απόκτηση της άδειας απαιτείται η επιτυχής εξέταση του μόνο στο πρακτικό μέρος.

Χρονική διάρκεια

1Διάρκεια ισχύος των δικαιολογητικών
 Α) Η βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών έχει ισχύ δέκα (10) μηνών.
 Β) Τα παράβολα εξέτασης του θεωρητικού και του πρακτικού μέρους της εξέτασης έχουν ισχύ έξι (6) μηνών.
2 Διάρκεια έκδοσης της πράξης.
 Α) Η προθεσμία για την διενέργεια ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία του εδαφίου (2Α) των υποβληθέντων δικαιολογητικών και την έκδοση βεβαίωσης υποβολής δικαιολογητικών αφού διαπιστώσει την ορθότητα τους είναι δέκα πέντε (15) ημέρες από την παραλαβή της αίτησης του ενδιαφερομένου. Στην περίπτωση που από τον έλεγχο προκύπτουν ελλείψεις στην ίδια προθεσμία η υπηρεσία ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών.
Β)  Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας από την εξεταστική επιτροπή της αρμόδιας Περιφέρειας και τη χορήγηση της άδειας είναι δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης.
 Γ) Στις περιπτώσεις που ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου (Β) της προηγούμενης ενότητας, η προθεσμία των δύο μηνών για τη χορήγηση της άδειας, δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του N. 3982/2011, άρχεται από την ημερομηνία της αίτησης του ενδιαφερόμενου για τη συμμετοχή του στο αντίστοιχο στάδιο της εξέτασης.
 Δ)Όταν ο ενδιαφερόμενος επιλέξει να εξεταστεί από αδειοδοτημένο φορέα εξετάσεων, με την προσκόμιση του πιστοποιητικού επιτυχούς εξέτασης στην αρμόδια υπηρεσία, η τελευταία χορηγεί την αιτηθείσα άδεια εντός ενός (1) μηνός.
 Ε) Αν ο ενδιαφερόμενος, θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, τότε του παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.
3 Διάρκεια ισχύος της Άδειας.
Μετά την έκδοση της άδειας του αρχιτεχνίτη ο ενδιαφερόμενος αποκτά το δικαίωμα άσκησης ελευθέρως των επαγγελματικών δραστηριοτήτων αυτής , για αόριστο χρόνο με την προϋπόθεση της θεώρησής της ανά οκταετίααπό την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη χορήγηση της άδειας.