Δικαιολογητικά εφάπαξ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΦ’ ΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Α. Σε Συνταξιούχους λόγω γήρατος

Η αρχική αίτηση για χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος του τ. ΕΤΕΜ

Η απόφαση οριστικής συνταξιοδότησης από τον Φορέα Κύριας Ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΝΑΤ κ.λ.π.)

Η απόφαση οριστικής συνταξιοδότησης από τον Φορέα Επικουρικής Ασφάλισης (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ή τ. ΕΤΕΜ)

Η απόφαση του τ. ΕΤΕΜ με την οποία χορηγήθηκε προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος

Η Πινακίδα Ανακεφαλαίωσης Ημερών Εργασίας (Π.Α.Η.Ε.) και τα δελτία Ημερών Εργασίας ή Εκθέσεις Ελέγχου που αφορούν στην ασφάλιση στο τ. ΕΤΕΜ

Σε περίπτωση που υπάρχει χρόνος ασφάλισης και μετά την 1/3/99, να προσκομίζονται και φωτοτυπίες ενσήμων ΙΚΑ ή βιβλιαρίων ΤΑΠΕΜ για το διάστημα από 1/3/99 έως την διακοπή της εργασίας

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τα αναζητήσετε από τον ατομικό σας φάκελο στο ΙΚΑ της περιοχής σας και θα τα υποβάλλετε στο ΤΑΠΕΜ σε επικυρωμένα αντίγραφα.

Β. Σε Συνταξιούχους λόγω αναπηρίας

Η αρχική αίτηση για χορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας του τ. ΕΤΕΜ

Η αρχική απόφαση χορήγησης σύνταξης λόγω αναπηρίας του Φορέα Κύριας Ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΝΑτ κ.λ.π.) και η αντίστοιχη του Φορέα Επικουρικής Ασφάλισης (τ. ΕΤΕΜ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ)

Η απόφαση με την οποία παρατάθηκε η αναπηρία για χρόνο αόριστο του Κύριου Φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΝΑΤ κ.λ.π.) και η αντίστοιχη του Επικουρικού Φοράς (τ. ΕΤΕΜ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ)

Η Πινακίδα Ανακεφαλαίωσης Ημερών Εργασίας (Π.Α.Η.Ε.) και τα Δελτία Ημερών Εργασίας ή Εκθέσεις Ελέγχου που αφορούν στην ασφάλιση στο τ. ΕΤΕΜ

Σε περίπτωση που υπάρχει χρόνος ασφάλισης και μετά την 1/3/99, να προσκομίζονται και φωτοτυπίες ενσήμων ΙΚΑ ή Βιβλιαρίου ΤΑΠΕΜ για το διάστημα από 1/3/99 έως την διακοπή της εργασίας

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τα αναζητήσετε από τον ατομικό σας φάκελο στο ΙΚΑ της περιοχής σας και θα τα υποβάλλετε στο ΤΑΠΕΜ σε επικυρωμένα αντίγραφα.

Γ. Σε Δικαιούχους λόγω θανάτου ασφαλισμένου

Η αρχική αίτηση για χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου στο τ. ΕΤΕΜ

Απόφαση οριστικής συνταξιοδότησης από τον Κύριο Φορέα (ΙΚΑ,ΤΕΒΕ, ΝΑΤ κ.λ.π.) λόγω θανάτου

Η απόφαση οριστικής συνταξιοδότησης από τον Επικουρικό Φορέα (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, τ. ΕΤΕΜ) λόγω θανάτου

Η απόφαση τ. ΕΤΕΜ με την οποία χορηγήθηκε προσωρινή σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου

Η Πινακίδα Ανακεφαλαίωσης Ημερών Εργασίας (Π.Α.Η.Ε.) και τα Δελτία Ημερών Εργασίας ή Εκθέσεις Ελέγχου που αφορούν στην ασφάλιση στο τ. ΕΤΕΜ

Σε περίπτωση που υπάρχει χρόνος ασφάλισης και μετά την 1/3/99, να προσκομίζονται και φωτοτυπίες ενσήμων ΙΚΑ ή Βιβλιαρίου ΤΑΠΕΜ για το διάστημα από 1/3/99 έως την διακοπή της εργασίας.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τα αναζητήσετε από τον ατομικό σας φάκελο στο ΙΚΑ της περιοχής σας και θα τα υποβάλλετε στο ΤΑΠΕΜ σε επικυρωμένα αντίγραφα.

Δ. Σε δικαιούχους λόγω θανάτου συνταξιούχου λόγω αναπηρίας

Η απόφαση χορήγησης σύνταξης λόγω αναπηρίας του θανόντος του Φορέα Κύριας Ασφάλισης (ΙΚΑ,ΤΕΒΕ,ΝΑΤ κ.λ.π.) και του Φορέα Επικουρικής Ασφάλισης (τ. ΕΤΕΜ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ)

Η απόφαση χορήγησης λόγω θανάτου του Φορέα Επικουρικής Ασφάλισης (τ. ΕΤΕΜ, ΙΚΑ – ΤΕΑΜ)

Η απόφαση του τ. ΕΤΕΜ με την οποία χορηγήθηκε προσωρινή σύνταξη

Η Πινακίδα Ανακεφαλαίωσης Ημερών Εργασίας (Π.Α.Η.Ε.) και τα Δελτία Ημερών Εργασίας ή Εκθέσεις Ελέγχου που αφορούν στην ασφάλιση στο τ. ΕΤΕΜ

Σε περίπτωση που υπάρχει χρόνος ασφάλισης και μετά την 1/3/99, να προσκομίζονται και φωτοτυπίες ενσήμων ΙΚΑ ή Βιβλιαρίου ΤΑΠΕΜ για το διάστημα από 1/3/99 έως την διακοπή της εργασίας.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τα αναζητήσετε από τον ατομικό σας φάκελλο στο ΙΚΑ της περιοχής σας και θα τα υποβάλλετε στο ΤΑΠΕΜ σε επικυρωμένα αντίγραφα.

Ε. Σε δικαιούχους ως κληρονομικό δικαίωμα

Αιτήσεις των δικαιούχων

Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Πιστοποιητικό Γραμματέων Πρωτοδικών περί μη δημοσίευσης διαθήκης (και την διαθήκη εάν υπάρχει)

Πιστοποιητικό Γραμματέα πρωτοδικών περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος

Επίσης θα πρέπει να προσκομίσετε στο ΤΑΠΕΜ την πρώτη σελίδα της φορολογικής σας δήλωσης (ή του εκκαθαριστικού)

Σας πληροφορούμε ότι το ποσόν του εφ’ άπαξ βοηθήματος που δικαιούστε θα σας καταβληθεί ,εφόσον μας στείλετε φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων σας στην Εμπορική Τράπεζα (έτσι ώστε να φαίνεται καθαρά το όνομα σας και ο αριθμός λογαριασμού)

Σε περίπτωση ύπαρξης κοινού λογαριασμού, απαραιτήτως το πρώτο όνομα να είναι του δικαιούχου.

Σε περίπτωση περισσότέρων του ενός δικαιούχων, παρακαλείσθε να ανοίξετε τόσα βιβλιάρια όσα και οι δικαιούχοι.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι θα πρέπει να απευθύνονται στα γραφεία του ΤΑΠΕΜ: Ακαδημίας 58, Αθήνα, από 11π.μ. έως 13 μ.μ. και στα τηλέφωνα 210 3676900και 210 3676977από 9 π.μ. έως 11 π.μ.