Ενημέρωση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ, ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Συνάδλφοι

1. Σύμφωνα, με το άρθρο 133 του Ν.4808 (ΦΕΚ τεύχος Α 101(19.6.21), τροποποιείται το άρθρο 72 παρ. 1 και 2 του Ν.4756/20 κσι δίδεται νέα παράταση στη θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων, εργοδοτών έως 31.10.2021
2. Εξαιρετικά, έως την 31.10.2021 οι συνεδριάσεις των Διοικητικών Οργάνων των ανωτέρω οργανώσεων και νομικών προσώπων, δύνανται να διεξάγονται και οι αρχαιρεσίες να διενεργούνται, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους, και ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, ανεξαρτήτως των καταστατικών προβλέψεων.»
3. Το άρθρο 73 του ν. 4756/2020 καταργείται.

Για την Ε.Ε της ΠΟΕΜ
Ο Πρόεδρος Ο Γ.Γραμματέας
Δημήτρης Τσόκας Μάρκος Κοντιζάς