Ενημέρωση

ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 24270/610 / ΦΕΚ Β 1577 / 8.5.2018

 

Αμοιβή των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές των συνδικαλιστικών οργανώσεων ».

 

Υ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τις διατάξεις:

 

   α) Του άρθρου 29 παρ. 3 του ν. 1264/1982 (Α’79).

 

   β) Του άρθρου 11 του ν. 1264/1982 έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με την παρ. 3 και 4 του άρθρου 52 του ν. 4446/2016 (Α’240).

 

   γ) του Ν.2956 / 2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ 258 / Α ‘/ 2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

   δ) Της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και την αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας» (ΦΕΚ 88 / Α ‘/ 2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

   ε) Του πρ.134 / 2017 (ΦΕΚ 168 / Α) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

   στ) Του π . 125/2016 (ΦΕΚ 210 / Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

 

   ζ) Του πδ . 22/2018 (ΦΕΚ 37 / Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

 

   2. Την αριθ. Υ.13471 / 4878 / 17-03-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιόπουλο (ΦΕΚ 814 / Β »).

 

   3. Την αριθ. 24542/284 / 27.4.2018 εισήγηση της προϊσταμένου της Γ.Δ.Ο.Υ.

 

   4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν επιβαρύνεται το κρατικό προϋπολογισμό, αλλά το κόστος επιβαρύνει το οικονομικό έτος 2018 του ΟΑΕΔ, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπολογισθεί και το οποίο θα καλυφθεί από το προβλεπόμενο στην πίστωση ποσό ΚΑΕ 2522, του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ο.Κ.) του ΟΑΕΔ.

 

   5. Το αριθ. 24041/1448 / 26.4.2018 έγγραφο του γραφείου Υπουργού, αποφασίζουμε:

 

   Καθορίζουν το ύψος της αμοιβής των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων για την παρουσία τους στις εκλογές των οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και τον τρόπο καταβολής τους ως εξής:

 

   α) Για την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής:

 

   1. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 10 έως 200 μέλη ποσό πενήντα και πενήντα (50,50) ΕΥΡΩ.

 

   2. Για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 201 έως 600 μέλη ποσό εβδομήντα επτά (77,00) ΕΥΡΩ.

 

   3. Για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 601 μέλη και άνω, ποσό οκτώ τέσσερα (84,00) ΕΥΡΩ.

 

   β) Για την λήψη απόφασης εκπροσώπησης στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση:

 

   1. Για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 10 έως 200 μέλη ποσό τριαντα δύο (32,00) ΕΥΡΩ.

 

   2. Για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 201 έως 600 μέλη ποσό έξιντα τρία (63,00) ΕΥΡΩ.

 

   3. Για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 601 μέλη και άνω, ποσό εβδομήντα οκτώ (78,50) ΕΥΡΩ.

 

   γ) Για την εκλογή των λοιπών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων (Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή και αντιπροσώπους Εργατικών Κέντρων και Φορέων):

 

   1. Για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 10 έως 200 μέλη ποσό εβδομήντα επτά (77,00) ευρώ.

 

   2. Για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 201 έως 600 μέλη ποσό εντόν δέκα εννέα (119,00) ΕΥΡΩ.

 

   3. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 601 μέλη και άνω, ποσό εκατόν πενήντα (150,00) ΕΥΡΩ.

 

   δ) Προκειμένου για σωματεία με λιγότερα από 300 μέλη, τα οποία εκλέγουν την ίδια ημέρα Εκτελεστική Επιτροπή, Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Αντιπροσωπεία Εργατικών Κέντρων και Συνδικάτων και λαμβάνουν απόφαση εκπροσώπησης στην τριτοβάθμια οργάνωση, η αμοιβή των δικαστικών αντιπροσώπων καθορίζεται σε εκατό τριαντα πέντε (135,00) ΕΥΡΩ.

 

   Σε περίπτωση που η απόφαση αυτή γίνει λόγος για «μέλη» νοούνται τα οικονομικά εντάξει μέλη μέχρι και κατά την ημέρα της ψηφοφορίας.

 

   Ο χρόνος ημερήσιας απασχόλησης των δικαστικών αντιπροσώπων καθορίζεται σε 8 ώρες ημερησίως.

 

   Τα ποσά αυτά καταβάλλονται από την ένωση οργανισμού στον δικηγόρο που ορίστηκε δικαστικός αντιπρόσωπος αμέσως μετά το τέλος των εκλογών.

 

   Σε περίπτωση που η διαδικασία των εκλογών διαρκεί περισσότερες από μία ημέρες, οι αντίστοιχες αμοιβές καταβάλλονται για τις επιπλέον ημέρες, συμπληρωματικά, αμέσως μετά το τέλος των εκλογών.

 

   Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης καταργείται η αριθμ . 2394/80 / 9.2.2012 όμοια (Β ‘337).