Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – Δ’ κύκλος (2/2022/ΠΟΕΜ – Α.Π. 3453/08.12.2022) για τη θέση με κωδικό 02: Υπεύθυνος Παρακολούθησης Οικονομικού αντικειμένου

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Δ’ κύκλος (2/2022/ΠΟΕΜ – Α.Π. 3453/08.12.2022)
για τη θέση με κωδικό 02: Υπεύθυνος Παρακολούθησης Οικονομικού αντικειμένου

 

 

Πειραιάς, 16/01/2023

Α.Π.: 3464

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

της: 2/2022/ΠΟΕΜ  με Α.Π. 3453/08.12.2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιλογή Συνεργατών – Δ’ κύκλος στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την ΠΟΕΜ»  με κωδικό: 5035151,

που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και την Ελλάδα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΕ) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (Π.Ο.Ε.Μ.) στην από 16/01/2023 Συνεδρίαση ενέκρινε τα υπ’ αρ. 1/04-01-2023 και 2/12-01-2023 πρακτικά της Επιτροπής Επιλογής υποψηφίων (όπως συγκροτήθηκε και ορίστηκε με την από 7/12/2022 Απόφαση της ΕΕ της ΠΟΕΜ) για την επιλογή συνεργατών / έκτακτου προσωπικού για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Διαχείριση, παρακολούθηση και δημοσιότητα» της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την ΠΟΕΜ» και κωδ. ΟΠΣ 5035151.

Με βάση τα ανωτέρω, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Ε.Μ. τα οριστικά αποτελέσματα για την Θέση εργασίας όπως και είχε προσδιοριστεί στην 2/2022/ΠΟΕΜ με αρ. πρωτ.: 3453/08-12-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – Δ’ κύκλος, ως ακολούθως:

 

Α/ΑΑρ. Πρωτ. Αίτησης και ΗμερομηνίαΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ /ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
110577/ 23.12.202202/ Υπεύθυνος Παρακολούθησης Οικονομικού αντικειμένουΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Κατόπιν τούτου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (Π.Ο.Ε.Μ.) καλεί τον/την ανωτέρω υποψήφιο/α για τη σύναψη σύμβασης έργου σύμφωνα με την 2/2022/ΠΟΕΜ  με Α.Π. 3453/08.12.2022, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (Π.Ο.Ε.Μ.)

 

Δούκας Παναγιώτης

 

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργατών Δ’ κύκλος (2/2022/ΠΟΕΜ – Α.Π. 3453/08.12.2022)