Ενημέρωση

4η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιλογή Συνεργατών – Δ’ κύκλος (2/2022 /ΠΟΕΜ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

4η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιλογή Συνεργατών – Δ’ κύκλος (2/2022 /ΠΟΕΜ)

στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ.» MIS 5035151

 

 


Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Π.Ο.Ε.Μ.) στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ», με MIS 5035151, του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», που υλοποιείται σύμφωνα με την με ΑΠ ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2719/899/Α3/19.04.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης, την με ΑΠ ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2795/Β3/644/11.05.2021 1η και την με ΑΠ ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 3615 /22.06.2022 2η τροποποίηση της, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχοντας υπόψη την από 07-12-2022 Απόφαση της Ε.Ε. της Ομοσπονδίας, απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συνεργατών (Δ’ κύκλος) /θέση με κωδικό 02: Υπεύθυνος Παρακολούθησης Οικονομικού αντικειμένου, για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της Πράξης.

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων μέχρι και τη Παρασκευή, 23/12/2022 ως εξής:

Α) είτε με την κατάθεση  σφραγισμένου φάκελου αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier μέχρι και την Παρασκευή, 23/12/2022 και ώρα 12:00 στην διεύθυνση:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Π.Ο.Ε.Μ.)

Ταχ. Διεύθυνση: ΟΜ. ΣΚΥΛΙΤΣΗ 6 & ΦΙΛΩΝΟΣ 2, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλέφωνο : 2104174159

Β) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Π.Ο.Ε.Μ.: poem@otenet.gr, μέχρι και την Παρασκευή, 23/12/2022 και ώρα 12:00 όπου θα επισυναφθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονικά αρχεία pdf.

 

Σχετικά Αρχεία:

Πρόσκληση 2/2022 ΠΟΕΜ (Δ’ ΚΥΚΛΟΣ)

Υπόδειγμα Α. Αίτηση Υποψηφιότητας- Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα Β. Βιογραφικό Σημείωμα

Υπόδειγμα Γ. Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Υπόδειγμα Δ. Σχέδιο Σύμβασης