Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 1ΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Πειραιάς, 20/07/2022
Αρ. Πρωτ.: 3383

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 1ΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη με κωδικό 5035151

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Π.Ο.Ε.Μ.) ως Δικαιούχος Φορέας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ.» με MIS 5035151, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» µε συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνέχεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου από την Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων που έχει συσταθεί σύμφωνα με την από 03/05/2022 Απόφαση της Ε.Ε. της ΠΟΕΜ, των αιτήσεων που υπεβλήθησαν από τις 11/05/2022 έως και τις 11/06/2022, προβαίνει στη Συγκρότηση του 1ου Προσωρινού «Μητρώου Ωφελουμένων» και

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

τους προσωρινούς Πίνακες του 1ου Μητρώου Ωφελούμενων ανά Υποέργο, οι οποίοι περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες:

 • Επιλεγέντες κατά φθίνουσα σειρά
 • Επιλαχόντες κατά φθίνουσα σειρά και
 • Απορριφθέντες

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά των παραπάνω Προσωρινών πινάκων του 1ου Μητρώου Ωφελούμενων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αναρτήσεώς τους. Η ένσταση υποβάλλεται με e-mail ηλεκτρονική διεύθυνση:  katartisi110poem@gmail.com, έχοντας ως θέμα μόνο το Ονοματεπώνυμο και τον ΚΑΣ του ωφελούμενου και απευθύνεται προς την Επιτροπή Ενστάσεων υποψηφίων που έχει οριστεί με την από 03/05/2022 Απόφαση της Ε.Ε. της ΠΟΕΜ.

Για να δείτε τους προσωρινούς Πίνακες του Μητρώου Ωφελούμενων ανά Υποέργο, παρακαλούμε επιλέξτε κάτωθι τον τίτλο του Υποέργου

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΜΕ MIS 5035151

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Κατάρτιση και πιστοποίηση στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες: (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα)

Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 2:     694 άτομα

 • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ :Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 95 άτομα)
 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ :Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 320 άτομα)
 • ΗΠΕΙΡΟΣ :Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 80 άτομα)
 • ΘΕΣΣΑΛΙΑ :(Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 90 άτομα)
 • ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ :Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 90 άτομα)

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Κατάρτιση και πιστοποίηση στις Περιφέρειες σε Μετάβαση: (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη).

Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 3:     204 άτομα

 • ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 40 άτομα)
 • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 80 άτομα)
 • ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 15 άτομα)
 • ΚΡΗΤΗ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 40 άτομα)
 • ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 16 άτομα)

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Κατάρτιση και πιστοποίηση στις περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Αττική

Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 4:     176 άτομα

 • ΑΤΤΙΚΗ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 176 άτομα)

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Κατάρτιση και πιστοποίηση στις περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες 2Σ: Νότιο Αιγαίο

Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 5:     31 άτομα

 • ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 21 άτομα)

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Κατάρτιση και πιστοποίηση στις Περιφέρειες σε μετάβαση 2Σ: Στερεά Ελλάδα

Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 6:     45 άτομα

 • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 45 άτομα)