Ενημέρωση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΜ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ.

Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με την τροποποίηση των παρ.1 και 2 του άρθρου 72 του ν.4756/2020, παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων ,εργοδοτών του άρθρου 9 του ν.1264/1982 (Α΄79) έως 31/12/2021, εφ όσον στο μεταξύ δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων.
Έως 31/12/2021 οι συνεδριάσεις των διοικητικών οργάνων των ανωτέρω οργανώσεων και νομικών προσώπων δύναται να διεξάγονται και οι αρχαιρεσίες να διενεργούνται, μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων διοίκησης τους, και ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως , ανεξαρτήτως των καταστατικών προβλέψεων.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε ΤΗΣ Π.Ο.ΕΜ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ