Ενημέρωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ.» MIS 5035151

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ.» MIS 5035151

 


 

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Π.Ο.Ε.Μ.) στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ», με MIS 5035151, του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», που υλοποιείται σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2719/899/Α3/19.04.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης, και την με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2795/Β3/644/11.05.2021 1η τροποποίηση της, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχοντας υπόψη την από 26-04-2021 Απόφαση της Ε.Ε. της Ομοσπονδίας, απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συνεργατών για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της παραπάνω πράξης.

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων μέχρι και τη Δευτέρα, 31/05/2021 και ώρα 14:00 στην διεύθυνση:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Π.Ο.Ε.Μ.)

Ταχ. Διεύθυνση: ΟΜ. ΣΚΥΛΙΤΣΗ 6 & ΦΙΛΩΝΟΣ 2, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλέφωνο : 2104174159

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: poem@otenet.gr

 

Σχετικά Αρχεία:

Πρόσκληση

Υπόδειγμα Α. Αίτηση Υποψηφιότητας- Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα Β. Βιογραφικό Σημείωμα

Υπόδειγμα Γ. Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Υπόδειγμα Δ. Σχέδιο Σύμβασης