Ενημέρωση

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΕΜ ΣΤΟ ΣΕΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Ε.Α.Β

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (Π.Ο.Ε.Μ).
Έχοντας το δικαίωμα της συμπαράστασης του πρωτοβάθμιου σωματείου Σ.Ε.Ε.Α.Β που ανήκει στην δύναμη της ομοσπονδίας και τους κάτωθι εργαζομένους της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (Ε.Α.Β): Αθανασίου Κατάρα, Παναγιώτη Μήλα, Ιωάννας Καρώνη, Δημητρίου Ανδριανού, Γεωργίου Χρυσαφόπουλο, Παναγιώτη Βρεττού, Γεωργίου Βρόντου, Δημητρίου Σελέκου και Φωτούλας Μακροπούλου.
****************
Κατόπιν προσκλήσεως της υπηρεσίας σας (Α.Π. ΕΞ. 12584-2021/13050) για διενέργεια εργατικής διαφοράς ακολουθούμενη από τις αιτήσεις των προαναφερόμενων εργαζομένων της ΕΑΒ, για βλαπτική μεταβολή – μείωση του μισθού τους χωρίς προηγουμένως να έχουν ενημερωθεί ή αποδεχτεί. Μετά την φυσική μας παρουσία στις 16/04/2021 και τα όσα δηλώσαμε εμείς (Π.Ο.Ε.Μ), το Σ.Ε.Ε.Α.Β και το Ε.Κ.Θ αλλά και η Ε.Α.Β (διά του νόμιμου εκπροσώπου της) κατά την διενέργεια της εργατικής διαφοράς, επισημαίνονται τα εξής:
1.α) Οι εργαζόμενοι ουδέποτε ενημερώθηκαν επίσημα για την μείωση του μισθού τους και η Ε.Α.Β δεν είχε απαντήσει ποτέ εγγράφως και αναλυτικά τον λόγο που προέκυψαν οι μειώσεις των μισθών τους, παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις των εργαζομένων.
β) Η Ε.Α.Β για πρώτη φορά αναφέρει τον λόγο και τα ποσά που αφορούν την μείωση του μισθού σε κάθε εργαζόμενο στο υπόμνημα που κατέθεσε στην υπηρεσία σας (ο εκπρόσωπος της), την ημέρα της διενέργειας της εργατικής διαφοράς.
γ) Οι εργαζόμενοι της Ε.Α.Β ουδέποτε συναίνεσαν στην περικοπή των μισθών τους.
δ) Οι εργαζόμενοι της Ε.Α.Β ελάμβαναν τον μισθό τους όπως είχε διαμορφωθεί και όριζε το μισθοβαθμολόγιο της Ε.Α.Β μετά την εφαρμογή περικοπών των μνημονιακών νόμων (3833/2010, 3845/2010, 3899/2010) και την εφαρμογή των ενιαίων μισθολογίων (4024/2011, 4093/2012, 4354/2015) στην εταιρεία.
Ειδικότερα για την διαμόρφωση των μισθών των εργαζομένων αλλά και προς απάντηση των αιτιάσεων της ΕΑΒ αναφέρουμε τα εξής:
1.Ο μισθός των εργαζομένων της Ε.Α.Β οριζόταν από το μισθοβαθμολόγιο της όπως είχε διαμορφωθεί μέσα από Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε) μεταξύ της Ε.Α.Β και του Σ.Ε.Ε.Α.Β, είτε μέσα από κλαδικές συμβάσεις, είτε μέσα από τις αυξήσεις που διαμορφώνονταν μέσω διαπραγματεύσεων.
2.Το μισθολόγιο Σ.Ε.Ε.Α.Β – ΕΑΒ προέβλεπε χρονικές ωριμάνσεις (κλιμάκια), τεχνικές ωριμάνσεις (τεχνικά κλιμάκια), κλιμάκια και επιδόματα επιδεξιότητας, πιστοποιήσεων και εξειδικεύσεων. Μαζί με τον βασικό μισθό που προσαυξάνονταν από τα παραπάνω, τα επιδόματα γάμου, επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και τις ποσοστιαίες αυξήσεις που διαμορφώνονταν όπως αναφέραμε μέσω διαπραγματεύσεων, ήταν τα βασικά στοιχεία που διαμόρφωναν τον μισθό.
3.Η μισθολογική εξέλιξη κάθε εργαζόμενου διαμορφώνονταν από την ειδικότητα του, την εξειδίκευση και πιστοποίηση του, τον χώρο εργασίας του και από την οικογενειακή του κατάσταση (συν 1).
4.Το μισθοβαθμολόγιο εκτός από τα παραπάνω κλιμάκια, προέβλεπε μέσα από άρθρα της Ε.Σ.Σ.Ε, μισθολογικά κλιμάκια κατά περίπτωση σε εργαζόμενους που θα αποχωρούσαν, από την εταιρεία, δύο και πλέον, ή ένα τουλάχιστον έτος πριν από την συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου στον κανονισμό εργασίας ορίου ηλικίας. Η καταβολή των ανωτέρω μισθολογικών κλιμακίων διακοπτόταν σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν αποχωρούσε κατά την ημερομηνία που είχε δηλώσει και επέλεγε να παραμείνει στην εταιρεία μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.
Η εταιρεία στις αιτιάσεις της ισχυρίζεται ότι οι προαναφερθέντες εργαζόμενοι της εταιρείας έκαναν χρήση των κλιμακίων (αποχώρησης – γεροντοκλιμάκια) που αναφέρονται (περίπτωση 4) και αυθαίρετα και απροειδοποίητα θεώρησε (εσφαλμένα) ότι έπρεπε να αναδιαμορφώσει τον μισθό τους και να προχωρήσει σε μειώσεις.
Σχετικά με τα παραπάνω τονίζουμε τα εξής:
•Η Ε.Α.Β με την εφαρμογή του ν. 3833/2010 προχώρησε σε μισθολογικές περικοπές σε ποσοστό 7% (από1/1/2010), περικοπή του επιδόματος του Πάσχα σε ποσοστό 30% και θεσπίστηκε ανώτατο όριο αποδοχών (συν. 2).
•Με την εφαρμογή του ν. 3845/2010 (από 1/6/2010) προχώρησε σε περαιτέρω μείωση μισθών σε ποσοστό 3%, κατάργηση πλήρως των δώρων (13 & 14 μισθού) σε μισθούς άνω των 3000€ και περιορισμό στα 500€ μικτά επίδομα για τα Χριστούγεννα και από 250€ μικτά επίδομα Πάσχα και αδείας. Επιπρόσθετα θεσπίστηκε εκ νέου ανώτατο όριο πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων (συν. 2).
•Με την εφαρμογή του νόμου 3899/2010 (από 1/1/2011) η ΕΑΒ προχώρησε σε επιπλέον μειώσεις μισθών σε ποσοστό 10% σε μισθούς άνω των 1800€ (συν. 2 και 3).
•Την εφαρμογή του ν. 4024/2011 (1ο ενιαίο μισθολόγιο για το δημόσιο), όπως τροποποιήθηκε (ν. 4047/2011) και είχε εφαρμογή στην ΕΑΒ. Το άρθρο 31 του παραπάνω νόμου προέβλεπε για τις εταιρείες όπως η ΕΑΒ τον περιορισμό του μέσου κατά κεφαλή μισθολογικού κόστους στο όριο του 65% του αντίστοιχου μέσου κατά κεφαλή κόστους της 31/12/2009 (συν. 2 και 3).
Η εταιρεία για την εφαρμογή του ν. 4024/2011 και έχοντας σε ισχύ τους προαναφερόμενους νόμους, για την επίτευξη της περαιτέρω μείωσης του μισθολογικού κόστους της τάξεως του 35% (σε σχέση με το μισθολογικό κόστος στις 31/12/2009), αποφάσισε την παύση πάσης φύσεως αυξήσεων που προέβλεπαν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας από 1/11/2011 (συν. 2).
Το ¨πάγωμα¨ των μισθών των εργαζομένων από 1/11/2011 (αυτή είναι η ημερομηνία παγώματος των μισθών και όχι αυθαίρετες ημερομηνίες που αναφέρονται στο υπόμνημα της ΕΑΒ) ήταν μία απόφαση της εταιρείας η οποία σε σχέση και με άλλες μειώσεις που εφάρμοζε πέτυχαν όπως αναφέρει (συν.2) την μείωση του 35% του μισθολογικού κόστους που προέβλεπε ο νόμος. Ουσιαστικά στην ΕΑΒ οι μισθοί είχαν παγώσει και δεν δίνονταν όχι μόνο οι αυξήσεις αλλά και καμία μισθολογική μεταβολή που αφορούσε ακόμα και την αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης όπως επιδόματα γάμου ή τέκνων που προέβλεπαν οι Συμβάσεις Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε, Κλαδικές Συμβάσεις κ.α.).
Με την ψήφιση του ν. 4093/2012 που προέβλεπε μισθολογικές, εργασιακές και συνταξιοδοτικές αλλαγές – μεταβολές στους εργαζόμενους και την εφαρμογή του από την ΕΑΒ όπως προέβλεπε ο νόμος, ότι οι εταιρείες όπως η ΕΑΒ βγαίνουν από το άρθρο 31 του νόμου 4024/2011 και θα έχουν πλήρη εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου του δημοσίου.
Η Ε.Α.Β δεν ΄΄ξεπάγωσε΄΄ τους μισθούς της ΕΑΒ ώστε να γίνουν όλες οι αλλαγές στους μισθούς των εργαζομένων (θετικές ή αρνητικές) και προχώρησε στην εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου με ΄΄παγωμένους΄΄ τους μισθούς από 1/1/2011 μέχρι την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στις 01/01/2013 (συν.2).
Την πολιτική αυτή η εταιρεία την επέλεξε διότι προχώρησε σε περεταίρω μειώσεις μισθών μέχρι 25% και πλήρη κατάργηση των δώρων, έχοντας ήδη εξασφαλίσει με το προηγούμενο πάγωμα των μισθών και εφαρμογή των προηγούμενων νόμων πάνω από 35% μειώσεις μισθών, όπως η ίδια ισχυρίζεται.

Συμπερασματικά από τα παραπάνω:
•Εάν ένας εργαζόμενος δήλωνε ότι θα φύγει νωρίτερα από το ανώτερο όριο ηλικίας που προβλέπει ο κανονισμός εργασίας και κάνοντας χρήση των κλιμακίων αποχώρησης που προέβλεπαν άρθρα της Ε.Σ.Σ.Ε, θα το έκανε πριν από τις 01/11/2011 όπου η εταιρεία αποφάσισε το πάγωμα των μισθών.
•Οι εργαζόμενοι που έκαναν χρήση του παραπάνω άρθρου, δήλωναν πιθανή ημερομηνία αποχώρησης τους διότι:
α) Δεν μπορεί ένας εργαζόμενος να γνώριζε την ακριβή ημερομηνία συνταξιοδότησης του γιατί ο ασφαλιστικός φορέας δεν διενεργούσε 3 χρόνια πριν την συνταξιοδότηση καταγραφή ενσήμων.
β) Δήλωναν πιθανή ημερομηνία αποχώρησης γιατί στα 3 χρόνια που μεσολαβούσαν μέχρι την αποχώρηση μπορεί να μεσολαβήσουν διάφορα γεγονότα που να επηρεάσουν τα ένσημα κάθε εργαζόμενου (ασθένειες, απεργίες κ.α.).
γ) Η εταιρεία γνώριζε ότι ήταν πιθανή ημερομηνία γι’ αυτό αναφερόταν ως πιθανή ημερομηνία και στις δηλώσεις των εργαζομένων που έκαναν χρήση από το 1995 (συν.4), τις οποίες για τους συγκεκριμένους υπαλλήλους η Ε.Α.Β δεν τις έχει καταθέσει για να αποδείξει τα λεγόμενα της.
•Οι εργαζόμενοι που είχαν δηλώσει πιθανή ημερομηνία αποχώρησης δεν γνώριζαν τις αλλαγές στα εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Αλλαγές όχι μόνο στις απολαβές των συντάξεων που μειώθηκαν σημαντικά αλλά μεταβλήθηκαν ή καταργήθηκαν ευεργετικές διατάξεις πρόωρης συνταξιοδότησης και άλλαξαν ριζικά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης (55 χρονών σε 62 και 62 χρονών σε 67).
•Η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου (ν. 4093/12, 4024/11) προέβλεπε μεν την δημιουργία ενός νέου μισθολογίου αλλά προστάτευε τους εργαζομένους ώστε να μην έχουν μείωση μισθού πέραν του 25% από των πάσης φύσεως αποδοχών όπως αυτός είχε διαμορφωθεί στις 31/12/2012 (ν. 4093/12). Έχοντας υπόψιν του ο νομοθέτης και τις πρότερες μειώσεις μισθών δημιούργησε την προσωπική διαφορά – υπερβάλλουσα μείωση.
• Η Ε.Α.Β πέραν του 1ο ενιαίου μισθολογίου που εφάρμοσε το 2013, εφάρμοσε το 2016 το νέο ενιαίο μισθολόγιο (2ο ενιαίο) με την εφαρμογή του ν. 4354/2015, όπου έγινε επανυπολογισμός των αποδοχών αλλά παράμεινε η δικλίδα ασφαλείας, από τον νομοθέτη, της απαγόρευσης της μείωσης πέραν του 25% από τις αποδοχές όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31/12/2012.
•Είναι οξύμωρο, η Ε.Α.Β, ενώ υπολόγισε δύο φορές τις μισθολογικές αποδοχές των εργαζομένων της για την ένταξη τους στο 1ο και 2ο ενιαίο μισθολόγιο (2013 & 2016) δεν προέβη σε καμία αλλαγή – διαφοροποίηση των μισθολογικών αποδοχών των εργαζομένων όπου έκαναν χρήση των κλιμακίων αποχώρησης. Το έκανε όμως αυθαίρετα και απροειδοποίητα το 2020.
•Είναι ανεπίτρεπτο η Ε.Α.Β να μειώνει σήμερα τον μισθό εργαζομένων και να ζητά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά ενώ η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την πολιτική του ΄΄παγώματος΄΄ των μισθών από 1/11/2011 και την ένταξη των εργαζομένων στο ενιαίο μισθολόγιο το 2013 με ΄΄παγωμένους΄΄ μισθούς γιατί ήταν προς συμφέρον της.
•Η Ε.Α.Β, όπως δηλώνει, δεν προχώρησε σε καταβολή κλιμακίων αποχώρησης στους εν λόγω υπαλλήλους μετά από την 1/11/2011, διότι η ίδια είχε επιβάλει ΄΄πάγωμα΄΄ μισθών. Σήμερα έρχεται για τους προαναφερόμενους εργαζόμενους της και τους καλεί να επιστρέψουν τα ποσά που αντιστοιχούν σε δύο ή τέσσερα κλιμάκια κατά περίπτωση (δύο τον χρόνο), ενώ δεν αναφέρει ότι την περίοδο που επέβαλε η ίδια το πάγωμα θα μπορούσαν οι συνάδελφοι να έχουν αποκτήσει άλλα κλιμάκια που προέβλεπε το μισθολόγιο της ΕΑΒ. Το ίδιο ισχύει για την πλειοψηφία των εργαζόμενων της Ε.Α.Β όπου θα μπορούσαν να έχουν υψηλότερες αποδοχές μέσω της προσωπικής διαφοράς εάν δεν είχε εφαρμόσει η εταιρεία το ΄΄πάγωμα΄΄ των πάσης φύσεως αποδοχών.
•Το θέμα των κλιμακίων αποχώρησης απασχόλησε το Δ. Σ της Ε.Α.Β το 2016 και συγκρότησε επιτροπή για να εξετάσει το συγκεκριμένο ζήτημα , όμως η επιτροπή δεν κατέληξε ποτέ σε απόφαση ή αποτέλεσμα. Για τον λόγο αυτό ζητάμε από την Ε.Α.Β να καταθέσει τα πρακτικά της επιτροπής για απόδειξή του αντιθέτου.
•Η προχειρότητα που αντιμετωπίζει το θέμα η Ε.Α.Β φαίνεται και στον υπολογισμό των δύο ή τεσσάρων κλιμακίων σήμερα και ζητά την επιστροφή του χρηματικού αντίτιμου, από την πλειονότητα 40 ή 50 κλιμακίων που απάρτιζε την μισθολογική εξέλιξη των προαναφερόμενων εργαζομένων, χωρίς να υπολογίζει τον φόρο και τις κρατήσεις που έχουν υποστεί τα παραπάνω ποσά.
Επειδή, η μείωση του μισθού των εργαζομένων όπως αποδεικνύουμε παραπάνω είναι παράνομη, αυθαίρετη και ούτε δικαιολογείτε από κάποιο λόγο.
Επειδή, ουδέποτε ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι, συμφώνησαν ή αποδέχτηκαν την μείωση του μισθού τους.
Επειδή, δεν δεχόμαστε τους ισχυρισμούς της Ε.Α.Β και τους θεωρούμε αβάσιμους και αόριστους νομικά και ουσιαστικά.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ
Ζητάμε από την υπηρεσία σας την προστασία των εργαζομένων και τις ενέργειες από μέρους σας για την παύση των αυθαίρετων μειώσεων και την επαναφορά του μισθού των εργαζομένων, όπως και την επιστροφή και καταβολή των παρακρατηθέντων.

Για την Π.Ο.Ε.Μ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ.ΤΣΟΚΑΣ Μ.ΚΟΝΤΙΖΑΣ